English svenska

Aktien

Transcoms stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm under tickersymbolen TWW.  ISIN-koden är SE0006168316. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Det totala antalet aktier och röster i Transcom uppgår till 26 916 584.

Transcoms aktiekapital uppgår till EUR 56 083 826,40, fördelat på 26 322 212 stamaktier med en rösträtt per aktie, samt 594 372 C-aktier, även dem med en rösträtt per aktie. Alla C-aktier är egna aktier som innehas av bolaget självt. Transcom innehar totalt 702,966 egna aktier (594 372 C-aktier och 108 594 stamaktier).

I november 2014 genomförde Transcom ett byte av legal hemvist för moderbolaget i Transcom-koncernen från Luxemburg till Sverige. Dessförinnan var Transcoms svenska depåbevis avseende A- och B-aktier i Transcom WorldWide S.A. (det tidigare moderbolaget i Transcom-koncernen) noterade på Nasdaq Stockholm under tickersymbolerna “TWW SDB A” och “TWW SDB B”.