English svenska

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Transcom utgår från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, svensk lagstiftning, samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta självregleringsorgan.

De interna regler och dokument som har inverkan på bolagsstyrningen i Transcom innefattar huvudsakligen bolagets interna bolagsstyrningsmanual, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, styrelsens instruktioner till vd, CFO och regioncheferna, uppförandekoden, insiderpolicyn samt andra koncernövergripande policyer och dokument. För att läsa Transcoms bolagsordning, klicka här. 

Transcom är vidare skyldigt att följa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. I tillägg till detta omfattas bolaget av svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), svensk lag, samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta självregleringsorgan. Koden bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i koden. Bolaget måste då motivera varför en annan lösning valts. 

Från den första årsstämman som följer efter bytet av legal hemvist för moderbolaget i Transcom-koncernen från Luxemburg till Sverige, slutfört den 26 november 2014, räknar inte Transcom med att bolaget kommer att ha några signifikanta avvikelser från Koden, möjligen med undantag för sammansättningen av valberedningen. Eventuella framtida avvikelser i relation till Koden, samt motivering för sådana avvikelser, kommer att redovisas i Transcoms årliga bolagsstyrningsrapport.