Ägarstruktur - Transcom
English svenska

Ägarstruktur

Den 21 december 2016 lämnade Altor ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom att överlåta samtliga sina aktier i Transcom till Altor. Vid den slutliga acceptfristens utgång i mars 2017 ägde Altor över 98 procent av aktierna och rösterna i Trranscom. Sista dag för handel i Transcom-aktien var den 10 april 2017. Altor har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Länkar till mer information: 

Altors webbplats

Kungörelse till aktieägarna

Information från Altor 

Uttalande från Transcoms budkommitté