15 September 2022

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzenia eventu

1. Organizatorem Wydarzenia / Eventu jest Spółka Transcom Worldwide Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000167196, NIP: 739-33-56-073, zwana dalej Transcom lub Administratorem. 

2. Uczestnikiem Wydarzenia / Eventu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Wydarzeniu / Evencie zwana dalej Uczestnikiem. 

3. Przebieg Wydarzenia / Eventu, w tym wizerunek Uczestników może zostać utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Każdy Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu / Evencie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy i/lub adres email na potrzeby potwierdzenia udziału w Wydarzeniu / Evencie. Jednocześnie biorąc udział w Wydarzeniu / Evencie, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia / eventu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na portalach społecznościowych, stronach internetowych Transcom oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych zawierających informacje o Wydarzeniu / Evencie, także w wersji drukowanej i elektronicznej, rozpowszechnianych przez Transcom w związku z organizacją Wydarzenia / Eventu lub dotyczącą jej działalnością informacyjnej i/lub promocyjnej 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Transcom; 

5.2 Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem email: DPO@transcom.com.

5.3 Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Wydarzenia / Eventu, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 

5.4 Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 

5.5 Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; 

5.6 Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 

5.7 Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5.8 Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 

5.9 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu / Evencie 

5.10 Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.