OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA KANDIDATA

(In English below)

Ovo obaveštenje o obradi podataka kandidata („Obaveštenje“) pružiće vam informacije o našim aktivnostima obrade podataka u vezi sa pojedinačno identifikovanim informacijama o kandidatima koji se prijavljuju za radna mesta u Transcom grupaciji kompanija. Budite uvereni da se svaka prijava razmatra, te da se svaki izbor kandidata vrši na osnovu jednakih i standardizovanih kriterijuma, tako da nema prostora za nejednak tretman kandidata.

I. INFORMACIJE O RUKOVAOCU PODACIMA

Transcom Worldwide d.o.o. sa kancelarijom u Srbiji, Beogradu 11000, Makenzijeva 57 (“Transcom” or “we”) je kontrolor podataka u skladu sa aktivnostima obrade podataka detaljno navedenim u ovom obaveštenju.

II. VAŠI PODACI O LIČNOSTI/SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE

Mi ćemo obrađivati lične podatke o vama, koje tokom prijave i razgovora za posao prikupimo od vas samih ili od ovlašćenih trećih lica (tj. agencije za zapošljavanje, odbori za zapošljavanje, društvene mreže ili zaposleni koje ste ovlastili da nam daju vaše podatke o ličnosti). 

1. Kategorije podataka o ličnosti

Kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo su sledeće („Podaci o ličnosti“):

 • Puno ime, pol, kontakt podaci (adresa, broj telefona, adresa e-pošte), mesto i datum rođenja
 • Poslovno iskustvo i obrazovanje;
 • Rezultati testova i procena
 • Procene poznavanja pisanog i govornog jezika i internet tehnologija
 • Poznavanje jezika;
 • Pravo na rad u zemlji u kojoj aplicirate;
 • Sve druge informacije koje navedete u svom CV-ju, motivacionom pismu i/ili dokumentima koje dostavite uz prijavu i/ili na razgovoru za posao;
 • Status vaše prijave;
 • Uverenje o nekažnjavanju (ako je zakonom zahtevano).
 • Snimci video intervjua (u pojedinim slučajevima; ako ste dali saglasnost)

Dostavljanje Podataka o ličnosti je neophodno radi donošenja odluke da li će sa vama biti zaključen ugovor o radu (donošenje odluke o zapošljavanju). Dostavljanje Podataka o ličnosti vršite na dobrovoljnoj bazi. Međutim, ako ne navedete svoje Podatke o ličnosti, postupak apliciranja može biti odložen i/ili možemo odbiti vašu prijavu.

2. Svrhe obrade i pravni osnovi pravni osnov

Obrađujemo vaše Podatke o ličnosti u meri u kojoj je to dozvoljeno ili potrebno prema važećim propisima, za ispod navedene svrhe. Isto tako, Transcom se oslanja na sledeće pravne osnove za obradu vaših Podataka o ličnosti: 

Svrhe obrade i pravni osnov Pravni osnov
Utvrđivanje vaše podobnosti za radno mesto za koje aplicirate, u sklopu postupka apliciranja
 • Obrada vaših Podataka o ličnosti je neophodna, kako bi se utvrdilo da li će se zaključiti ugovor o radu i zasniva se na članu 6. stav 1. tačka b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i odgovarajućih odredaba lokalnog zakona o zaštiti podataka koje se odnose na radni odnos (i postupke pre stupanja u radni odnos).
Zaštita pravnih interesa Transcom, naročito kako je to potrebno za odbranu u slučaju tužbe
 • Obrada je neophodna za svrhe legitimnih interesa Transcom (član 6. stav 1. tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti) kako je naznačeno u prvoj koloni.
Poštovanje važećih zakona i zahteva koji se tiču postupaka pre stupanja u radni odnos, zajedno sa administracijom tih zahteva, kao što su zakoni o zapošljavanju i imigraciji
 • Obrada je neophodna radi poštovanja zakonske obaveze kojoj podleže Transcom (član 6. stav 1. tačka c) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Obrada je neophodna za svrhe legitimnih interesa Transcom (član 6. stav 1. tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti) kako je naznačeno u prvoj koloni.
Odgovaranje na zahteve i zakonske zahteve regulatornih organa ili drugih organa u vašoj zemlji ili izvan nje i poštovanje istih 
 • Obrada je neophodna radi poštovanja zakonske obaveze kojoj podleže Transcom (član 6. stav 1. tačka c) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Obrada je neophodna za svrhe legitimnih interesa Transcom (član 6. stav 1. tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti) kako je naznačeno u prvoj koloni.
Sastavljanje anonimnih statistika i izveštaja i praćenje anonimnih ključnih pokazatelja učinka (KPI) u vezi sa našim procesima apliciranja i upravljanja talentima
 • Obrada je neophodna za svrhe legitimnih interesa Transcom (član 6. stav 1. tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti) kako je naznačeno u prvoj koloni.
Čuvanje vaših Podataka o ličnosti u našem Fondu talenata kako bismo mogli da vas uzmemo u obzir i kontaktiramo za buduća otvorena radna mesta, u slučaju da vam trenutno ne možemo ponuditi radno mesto
 • Obrada se vrši samo ako ste dali saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti za svrhe naznačene u prvoj koloni (član 6. stav 1. tačka a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).
Radi slanja anketa o iskustvu kandidata pre, tokom i nakon procesa zapošljavanja i obrade vaših odgovora, kako bismo poboljšali svoju proceduru apliciranja i zapošljavanja
 • Obrada se vrši samo ako ste dali saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti za svrhe naznačene u prvoj koloni (član 6. stav 1. tačka a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).
 • Obrada je neophodna za svrhe legitimnih interesa Transcom (član 6. stav 1. tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti) kako je naznačeno u prvoj koloni.
Radi slanja našeg biltena za posao, kako bismo vas obavestili o otvorenim pozicijama u Transcom koje bi vas mogle zanimati
 • Obrada se vrši samo ako ste dali saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti za svrhe naznačene u prvoj koloni (član 6. stav 1. tačka a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).
Ostale svrhe za koje ste dali saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti
 • Obrada se vrši samo ako ste dali saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti za svrhe naznačene u prvoj koloni (član 6. stav 1. tačka a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)

​​​​​​​

III. PRENOSI PODATAKA I PRIMAOCI

1. Primaoci

Ostale članice grupe: Vaše Podatke o ličnosti možemo preneti drugim stranama, kako je dozvoljeno radi ostvarivanja legitimnih interesa društva Transcom (tj. u svetlu naše globalne strukture koja omogućava globalno zapošljavanje i omogućava pregled prijave za posao svim relevantnim menadžerima i posrednicima u zapošljavanju, koji mogu biti u različitim društvima Transcom grupe).

Upravljanje aplikacijama se u društvu Transcom sprovodi u saradnji sa Transcom WorldWide AB, Hälsingegatan 40, 15th floor, PO Box 45033, SE-104 30 Stokholm, Švedska (Transcom WorldWide). U skladu sa članom 26. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti, Transcom WorldWide ima zajedničku odgovornost sa društvom na čiji oglas se javljate, u pogledu obrade podataka iz vaše prijave.

Treće strane: Transcom i/ili druga društva Transcom grupe imaju pravo u da prenesu vaše podatke državnim agencijama i regulatornim organima, sudovima i državnim organima, a sve u skladu sa važećim zakonom, kao i spoljnim savetnicima koji postupaju kao rukovaoci (npr. pravnici, računovođe, revizori itd.). Takođe sarađujemo sa agencijama za zapošljavanje i razmenjujemo podatke o ličnosti, u slučaju da su vas oni uputili na nas.

Pružaoci usluga (unutar i izvan Transcom grupe): Transcom ugovore sa nezavisnim dobavljačima usluga ili drugim društvima Transcom grupe, u okviru uobičajenog poslovanja za obavljanje određenih zadataka vezanih za zapošljavanje i ljudske resurse ili IT, globalno upravljanje ljudskim resursima (tj. globalno zapošljavanje, kako bi se kompanijama u Srbiji obezbedili globalni sistemi i mreže u svojstvu pružaoca usluga društvima iz Transcom grupe, pri čemu sva ili pojedina društva Transcom grupe mogu da obrađuju Podatke o ličnosti). Transcom, takođe, sklapa ugovore sa školama jezika da nam pomognu u proceni vašeg poznavanja jezika.

Recruitee: Koristimo Recruitee (Recruitee B.V. Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandija) kao naš sistem za pribavljanje talenata i upravljanje prijavama za posao. Recruitee čuva podatke o ličnosti kandidata u Evropskoj uniji. Kada se prijavite za radno mesto u Transcom, Recruitee koristi kolačiće. Više informacija u vezi sa upotrebom kolačića pogledajte i obaveštenje o zaštiti podataka na sajtu i politiku upotrebe kolačića.

Aon: Koristimo pružaoca usluga Aon plc. (The Aon Centre, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, EC3V 4AN London, Engleska) radi digitalne procene talenata, kako bi se utvrdilo da li ste pogodni za radno mesto za koje ste se prijavili.

Harver: Koristimo pružaoca usluga Harver B.V. (Jollemanhof 20 1019 GW Amsterdam, Nizozemska) radi digitalne procene talenata, kako bi se utvrdilo da li ste pogodni za radno mesto za koje ste se prijavili.

Prekogranični prenos podataka

Prenosimo vaše Podatke o ličnosti van zemlje u kojoj se nalazite. Neki primaoci vaših Podataka o ličnosti nalaze se u drugoj zemlji, za koju Evropska komisija nije donela odluku da obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka, odnosno: SAD, Srbija, Filipini, Tunis, Albanija, Egipat, Bosna i Hercegovina.

Neki primaoci se nalaze van Evropskog ekonomskog prostora („EEP“), u zemljama za koje je Evropska komisija donela odluke o adekvatnosti (što može obuhvatati Andoru, Argentinu, Kanadu (za privatne organizacije koje podležu kanadskom Zakonu o zaštiti ličnih podataka i elektronskim dokumentima), Švajcarsku, Farska ostrva, Gernzi, Izrael, Ostrvo Man, Japan, Džerzi, Urugvaj i Novi Zeland). U svakom slučaju, prenos se priznaje kao da obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka u smislu evropskog zakona o zaštiti podataka (Član 45. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).

Putem zaključivanja odgovarajućih ugovora o prenosu podataka na osnovu Standardnih ugovornih klauzula (2010/87/EU i/ili 2004/915/EZ) kako je navedeno u članu 46.  stav 5. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti ili drugih odgovarajućih sredstava, koji su dostupni putem kontakt podataka u nastavku, utvrdili smo da će svi ostali primaoci koji se nalaze izvan EEP obezbediti adekvatan nivo zaštite podataka za Podatke o ličnosti, da imaju uspostavljene odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite kako bi se Podaci o ličnosti zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka ili promene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa i svih drugih nezakonitih oblika obrade. Svaki dalji prenos (uključujući i naše podružnice izvan EEP) podleže odgovarajućim zahtevima za dalji prenos u skladu sa važećim zakonom.

IV. VREME ČUVANJA

Podaci o ličnosti, koji se obrađuju za svrhe navedene u daljem tekstu, čuvaju se samo u meri u kojoj je to potrebno tokom procesa apliciranja i razumnom periodu posle toga (uzimajući u obzir zakonske rokove zastarelosti) kako zahteva ili dozvoljava važeći zakon (npr. ako je potrebno za odbranu od tužbi u vezi sa postupkom prijave ili zbog poštovanja obaveza koje ima Transcom u vezi sa zadržavanjem podataka kako je utvrđeno važećim zakonima). Ako se pokrene sudska ili disciplinska radnja, lični podaci mogu se čuvati do kraja takve radnje, uključujući potencijalne rokove za žalbu, a zatim će biti izbrisani ili arhivirani u skladu sa važećim zakonom. Osim toga, mi ćemo zadržati vaše lične podatke samo onoliko koliko je to obuhvaćeno vašom saglasnošću.

U principu ćemo zadržati vaše Podatke o ličnosti sve dok to zahteva ili dozvoljava važeći zakon. Posle toga uklonićemo vaše Podatke o ličnosti iz naših sistema i evidencija i/ili preduzeti korake da ih ispravno anonimiziramo, tako da više ne možete biti identifikovani na osnovu njih.

V. VAŠA ZAKONSKA PRAVA

Pod uslovima utvrđenim važećim zakonom (npr. Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti), imate sledeća prava: 

1. Pravo na pristup: Imate pravo da od nas dobijete potvrdu o tome da li se Podaci o ličnosti koji se odnose na vas obrađuju ili ne, i, ako je to slučaj, da zatražite pristup Podacima o ličnosti. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije Podataka o ličnosti o kojima se radi i primaoce ili kategorije primalaca kojima su Podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni. 

Imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije koje zatražite možemo naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova.

2. Pravo na ispravku: Imate pravo da od nas dobijete ispravku netačnih Podataka o ličnosti koji se tiču vas. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da popunite nepotpune Podatke o ličnosti, uključujući i pružanje dodatnih podataka.

3. Pravo na brisanje (pravo na zaborav): Imate pravo da od nas zatražite da izbrišemo vaše Podatke o ličnosti, u kom slučaju to moramo da ispoštujemo.

4. Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših Podataka o ličnosti. U tom slučaju, odgovarajući podaci će biti označeni i mi ih možemo obrađivati samo u određene svrhe.

5. Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo da primite Podatke o ličnosti koji se odnose na vas i koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i imate pravo da te Podatke o ličnosti prenesete drugom entitetu bez ikakvih ometanja sa naše strane.

6. Pravo na prigovor: 

Imate pravo da u bilo kom trenutku, iz razloga koji se odnose na vašu situaciju, uložite prigovor na obradu vaših Podataka o ličnosti od strane nas, a od nas se može zahtevati da više ne obrađujemo vaše Podatke o ličnosti. Ako imate pravo na prigovor i ostvarite ovo pravo, više nećemo obrađivati vaše Podatke o ličnosti za takve svrhe. Ostvarivanje ovog prava neće iziskivati nikakve troškove. 

Postoji mogućnost da takvo pravo na prigovor ne postoji, posebno ako je obrada vaših Podataka o ličnosti neophodna za preduzimanje koraka pre zaključenja ugovora ili za izvršavanje ugovora koji je već zaključen.

 

7. Pravo na povlačenje saglasnosti: 

Ako ste dali saglasnost za određene vrste aktivnosti obrade, možete je povući u bilo kom trenutku, bez retroaktivnog dejstva. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja saglasnosti. 

 

Imajte na umu da bi napred navedena prava mogla biti ograničena prema važećem nacionalnom zakonu o zaštiti podataka.

U slučaju žalbi, imate pravo i da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu, posebno u državi članici vašeg uobičajenog prebivališta ili navodnom kršenju Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

VI. KONTAKTIRAJTE NAS

Ako želite da ostvarite svoja prava, kao lice na koje se odnose podaci, ili ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem, molimo vas da uputite svoj zahtev rukovaocu (videti Odeljak I iznad) ili službeniku za zaštitu podataka, kojeg možete kontaktirati na DPO@transcom.com

VII. OSTALA OBAVEŠTENJA O ZAŠTITI PODATAKA

Za dalje informacije o tome kako Transcom obrađuje vaše podatke o ličnosti u vezi sa Transcom sajtovima ili prisustvom društva Transcom na društvenim mrežama, pogledajte relevantna obaveštenja o zaštiti podataka koja možete pronaći ovde.

VIII. IZMENE

Imajte na umu da će ovo Obaveštenje biti izmenjeno u slučaju potrebe da odrazi promene u načinu na koji Transcom rukuje vašim Podacima o ličnosti.

 

APPLICANT NOTICE ON DATA PROCESSING

This applicant notice on data processing (“Notice”) will provide you with information on our data processing activities with respect to individually identifiable information about applicants applying for positions at the Transcom group of companies. Please be assured that every application is reviewed and every candidate selection is conducted based on equal and standardized criteria, so there is no room for unequal treatment of candidates.

 

I. INFORMATION ON THE CONTROLLER


Transcom Worldwide d.o.o. with the office in Serbia, Belgrade 11000, Makenzijeva 57  (“Transcom” or “we”) is the data controller with respect to the data processing activities detailed in this Notice.

 

II. YOUR PERSONAL DATA / PURPOSES AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING

We will process personal data about you collected during the application and job interview process from yourself, or authorized third parties (i.e., recruitment agencies, job boards, social media, or employees which you authorized to provide your personal data to us). 

1. Categories of Personal Data

The personal data categories that we process are as follows ("Personal Data"):

 • Full name, gender, contact details (address, phone number, email address), place and date of birth
 • Professional and educational experience;
 • Test scores and assessments
 • Written and spoken language and IT assessments
 • Language skills;
 • Eligibility to work in the country you are applying;
 • Any other information you provide in your CV, cover letter and/or the documents you provide with your application and/or in the job interview;
 • The status of your application;
 • A certificate of good conduct (if legally required).
 • Recordings of video interviews (in some cases; if you have given your consent)

The provision of Personal Data is necessary for the decision whether an employment contract with you will be concluded (hiring decision). The provision of Personal Data by you is voluntary. However, if you do not provide your Personal Data, the application process may be delayed and/or we may reject your application.

 

2. Processing Purposes and legal basis

We process your Personal Data to the extent permitted or required under applicable law, for the following purposes. Furthermore, Transcom relies on the following legal grounds for the processing, of your Personal Data: 

Processing Purposes Legal basis
Determining your suitability for the position you are applying for as part of the application process
 • The processing of your Personal Data is necessary to determine whether an employment contract will be entered into and is based on Art. 6 (1) (b) GDPR and the corresponding provisions in local data protection law relating to the (pre-)employment relationship.
Protect the legal interests of Transcom, in particular as required to defend against legal claims The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.
Complying with applicable laws and pre-employment-related requirements along with the administration of those requirements, such as  employment and immigration laws
 • The processing is necessary for compliance with a legal obligation to which Transcom is subject (Art. 6 (1) (c) GDPR)
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.
Responding to and complying with requests and legal demands from regulators or other authorities in or outside of your home country
 • The processing is necessary for compliance with a legal obligation to which Transcom is subject (Art. 6 (1) (c) GDPR)
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.
Compiling anonymous statistics and reports and monitoring anonymous Key Performance Indicators (KPIs) regarding our application and talent management processes 
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.
Keeping your Personal Data in our Talent Pool to consider and contact you for future positions in case we cannot offer you a position at this time
 • The processing only takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated in the first column (Art. 6 (1) (a) GDPR).
Sending you candidate experience surveys before, during and after the recruitment process and processing your answers to improve our application and hiring processes
 • The processing takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated in the first column (Art. 6 (1) (a) GDPR).
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.
Sending you our job newsletter to inform you of open positions at Transcom that might be relevant for you
 • The processing only takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated in the first column (Art. 6 (1) (a) GDPR).
Other purposes for which you have given your consent to the processing of your personal data
 • The processing only takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated at the time you have given your consent (Art. 6 (1) (a) GDPR)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

III. DATA TRANSFERS AND RECIPIENTS

1. Recipients

To other group companies: We may transfer your Personal Data to other parties, as permitted for the legitimate interests of Transcom (i.e. in light of our global structure to allow for global recruitment and to allow all relevant managers and recruiters which may be located at different Transcom group companies to review the application).

Transcom’s application management is carried out in cooperation with Transcom WorldWide AB, Hälsingegatan 40, 15th floor, PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Sweden (Transcom WorldWide). In accordance with Art. 26 GDPR, Transcom WorldWide is jointly responsible with the company whose job adverstisement you are applying for for the processing of your application data.

Third parties: Transcom and/or other Transcom group companies may also transfer your data to governmental agencies and regulators, courts, and government authorities, all in accordance with applicable law and to external advisors acting as controllers (e.g., lawyers, accountants, auditors etc.).We also cooperate with recruitment agencies and exchange personal data in case you were referred to us by them.

Service providers (within and outside Transcom group): Transcom contracts with third party service providers or other Transcom group companies as part of its normal business operations to carry out certain recruitment- and human resources-related or IT-related tasks, global HR management (i.e., global recruitment, to provide secure global systems and networks as a service provider to the companies in Transcom group where all or some Transcom group companies can process Personal Data). Transcom also contracts with language schools to assist us with the assessment of your language skills.

Recruitee: We use Recruitee (Recruitee B.V. Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Netherlands) as our talent acquisition and application management system. Recruitee hosts personal data of applicants in the European Union. When you apply for a position at Transcom, Recruitee uses cookies. For further information regarding the use of cookies, please also refer to our website data protection notice and cookie policy.

Aon: We use the service provider Aon plc. (The Aon Centre, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, EC3V 4AN London, England) for digital talent assessments to determine if you are suitable for the position you applied for.

Harver: We use the service provider Harver B.V. (Jollemanhof 20 1019 GW Amsterdam, The Netherlands) for digital talent assessments to determine if you are suitable for the position you applied for.

Cross-Border Data Transfers

We transfer your Personal Data outside of the country you are located. Some recipients of your Personal Data are located in another country for which the European Commission has not issued a decision that this country ensures an adequate level of data protection, namely: the U.S., Serbia, the Philippines, Tunisia, Albania, Egypt, Bosnia and Herzegovina.

Some recipients are located outside of the European Economic Area (“EEA”) in countries for which the European Commission has issued adequacy decisions (which may include Andorra, Argentina, Canada (for non-public organizations subject to the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Switzerland, Faeroe Islands, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Uruguay, and New Zealand). In each case, the transfer is thereby recognized as providing an adequate level of data protection from a European data protection law perspective (Art. 45 GDPR).

By way of entering into appropriate data transfer agreements based on Standard Contractual Clauses (2010/87/EU and/or 2004/915/EC) as referred to in Art. 46 (5) GDPR or other adequate means, which are accessible via the below contact details, we have established that all other recipients located outside the EEA will provide an adequate level of data protection for the Personal Data and that appropriate technical and organizational security measures are in place to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or alteration, unauthorized disclosure or access, and against all other unlawful forms of processing. Any onward transfer (including our affiliates outside the EEA) is subject to appropriate onward transfer requirements as required by applicable law.

 

IV. RETENTION PERIODS

Personal Data processed for the purposes hereunder will be stored only to the extent necessary during the application process and a following reasonable period (taking into account statutory limitation periods) as required or permitted under applicable law (e.g., as necessary to defend against claims in relation to the application process, or to comply with Transcom's obligations regarding data retention as established in the applicable laws). If a judicial or disciplinary action is initiated, the Personal Data may be stored until the end of such action, including any potential periods for appeal, and will then be deleted or archived as permitted by applicable law. Other than that we will only retain your Personal Data as long as it is covered by your consent.

In principle we will retain your Personal Data as long as required or permitted by applicable law. Afterwards, we will remove your Personal Data from our systems and records and/or take steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified from it.

 

V. YOUR STATUTORY RIGHTS

Under the conditions set out under applicable law, (e.g., GDPR), you have the following rights: 

1. Right of access: You have the right to obtain from us confirmation as to whether or not Personal Data concerning you is being processed, and, where that is the case, to request access to the Personal Data. The access information includes – inter alia – the purposes of the processing, the categories of Personal Data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the Personal Data have been or will be disclosed. 

You have the right to obtain a copy of the Personal Data undergoing processing. For additional copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on administrative costs.

2. Right to rectification: You have the right to obtain from us the rectification of inaccurate Personal Data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you have the right to have incomplete Personal Data completed, including by means of providing a supplementary statement.

3. Right to erasure (right to be forgotten): You have the right to ask us to erase your Personal Data, in which case we have to comply.

4. Right to restriction of processing: You have the right to request the restriction of processing your Personal Data. In this case, the respective data will be marked and may only be processed by us for certain purposes.

5. Right to data portability: You have the right to receive the Personal Data concerning you which you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format and you have the right to transmit those Personal Data to another entity without hindrance from us.

6. Right to object

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your Personal Data by us and we can be required to no longer process your Personal Data. If you have a right to object and you exercise this right, your Personal Data will no longer be processed for such purposes by us. Exercising this right will not incur any costs. 

Such a right to object may not exist, in particular, if the processing of your Personal Data is necessary to take steps prior to entering into a contract or to perform a contract already concluded.

7. Right to withdraw consent: 

If you have given your consent regarding certain types of processing activities, you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal. 

Please note that the aforementioned rights might be limited under the applicable national data protection law.

In case of complaints you also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence or alleged infringement of the GDPR.

a. CONTACT US

If you wish to exercise your data subject rights or if you have any other questions concerning this Notice, please address your request to the controller (see Section I. above) or the data protection officer, who can be contacted at DPO@transcom.com

 

VI. OTHER DATA PROTECTION NOTICES

For further information on how Transcom processes your personal data in connection with Transcom’s websites or Transcom’s social media presences please refer to the relevant data protection notices, which you can find here.

 

VII. CHANGES

Please note that this Notice will be amended in case such is necessary to reflect changes in Transcom's handling of your Personal Data.