29 June 2022

Transcom WorldWide Website Data Protection Notice

Transcom WorldWide Website Data Protection Notice

Rishikuar së fundmi 26 January 2021

Transcom WorldWide AB – shih më poshtë në Seksionin 9 për Informacionin e Kontaktit – “Transcom” ose "ne" ose "tonë") dhe secila prej filialeve dhe degëve të saj (kolektivisht, "Transcom Group") e marrin seriozisht privatësinë e të dhënave. Ky Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave në faqet Web ("Njoftimi") informon përdoruesit e www.transcom.com dhe nën dominet ("Website") si dhe Përfaqësuesit e Mediave Sociale të Transcom (p.sh. në Facebook. LinkedIn) se si Transcom si kontrollues brenda kuptimit të Përgjithshëm të Rregullores së Mbrojtjes së të Dhënave ("GDPR"), mbledh dhe përpunon të dhënat personale dhe informacione të tjera të përdoruesve të tillë në lidhje me përdorimin e tyre të faqes Web.

Vini re se për faqet e tjera të Grupit Transcom, shërbime të tjera ose marrëdhënie të tjera me përdoruesit, furnitorët ose klientët, mund të zbatohen kushte të tjera të privatësisë. Kjo njoftim nuk zbatohet për faqet e palëve të treta të cilat mund të lidhen nga kjo faqe në internet.

 

Përmbledhje e përmbajtjes

 1. Kategoritë e të Dhënave Personale, Qëllimet e Përpunimit dhe Bazat Ligjore
 2. Pasojat Kur Nuk Siguroni të Dhënat Tuaja
 3. Kategoritë e Marrësve dhe Transfertat Ndërkombëtare
 4. Periudhat e Mbajtjes
 5. Të Drejtat Tuaja
 6. Cookie dhe teknologji të tjera të përcjelljes
 7. Aplikime për Punë
 8. Mediat Sociale
 9. Pyetjet dhe Informacionet e Kontaktit

 

1. Kategoritë e të Dhënave Personale, Qëllimet e Përpunimit dhe Bazat Ligjore - Çfarë të dhënash personale përpunojmë për ju dhe pse? Cilat janë bazat ligjore?

(i) Të dhënat e përdorimit: Në lidhje me vizitën tuaj në faqen Web, ne do të mbledhim informacionin e mëposhtëm: detajet në shfletuesin tuaj (p.sh., lloji, versioni, gjuha); sistemi operativ dhe ndërfaqja; faqe Web nga e cila po na vizitoni (URL referuese); faqet në internet që po vizitoni në faqen tonë të internetit; data dhe koha e hyrjes në uebfaqen tonë dhe ndryshimi i zonës kohore; statusi i hyrjes / kodi i statusit HTTP, vëllimi i të dhënave të transferuara, adresa e protokollit të internetit (IP).

Qëllimet: Të dhënat e përdorimit do të përdoren për t'ju ofruar qasje në faqen e internetit dhe për të ruajtur ose rivendosur sigurinë e faqes në internet, ose për të zbuluar defekte teknike dhe / ose gabime në transmetimin e komunikimeve elektronike.

Baza ligjore: 

 • Përpunimi është i nevojshëm për qëllime të interesave legjitimë të ndjekur nga ne ose nga një palë e tretë (p.sh., filiale ose filiale të Transcom Group), përveç rasteve kur interesa të tillë mbivlerësohen nga interesat ose të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave që kërkojnë mbrojtje të të dhënave personale (neni 6 (1) (f) GDPR). Interesa të tilla janë t'ju ofrojnë faqen e internetit siç kërkohet nga ju dhe të arrini qëllimet e tjera të përcaktuara më sipër. Informacion shtesë mbi këtë bazë ligjore dhe balancimin përkatës të interesit mund të kërkohen duke na kontaktuar duke përdorur detajet siç përcaktohet në Seksionin 9.

 • Përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një kontrate (p.sh., marrëdhënia e përdorimit) në të cilën ju jeni palë ose për të ndërmarrë hapa me kërkesë nga ju para se të lidhni një kontratë (neni 6 (1) (b) ) GDPR).

(ii) Të dhënat e formularit në internet: Ju mund të zgjidhni të na dërgoni komente, pyetje ose reagime të ngjashme përmes formularëve në internet. Më pas mund të siguroni të dhënat personale të mëposhtme për ju: P.sh., adresa e postës elektronike; emrin; adresë; informacion në lidhje me biznesin ose profesionin tuaj; përmbajtja e reagimeve.

Qëllimet: Të dhënat e formularit në internet do të përdoren për t'iu përgjigjur kërkesës suaj dhe për t'ju siguruar informacionin, produktet ose shërbimet e dëshiruara ose për qëllime të tjera që ju keni kërkuar dhe për të siguruar që jeni në kontakt me punonjësin e duhur të Transcom dhe / ose njësinë ekonomike.

Baza ligjore:

 • Përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një kontrate në të cilën ju jeni palë ose për të ndërmarrë hapa me kërkesën tuaj para se të lidhni një kontratë (neni 6 (1) (b) GDPR).
 • Përpunimi është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit i nënshtrohemi (Neni 6 (1) (c) GDPR).
 • Përpunimi është i nevojshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga ne ose nga një palë e tretë (p.sh., filiale ose filiale të Transcom Group), përveç rasteve kur interesa të tillë mbivendosen nga interesat ose të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave të cilat kërkojnë mbrojtje të të dhënave personale (neni 6 (1) (f) GDPR). Interesa të tilla janë për t'iu përgjigjur kërkesës tuaj dhe për të arritur qëllimet e tjera të përcaktuara më sipër. Informacion shtesë mbi këtë bazë ligjore dhe balancimin përkatës të interesit mund të kërkohen duke na kontaktuar duke përdorur detajet siç përcaktohet në Seksionin 9.

(iii) Të dhënat e Buletinit: Nëse kërkoni të merrni gazetën tonë, ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat e mëposhtme personale për ju: P.sh., emri; adresën e postës elektronike dhe kërkesën për të marrë email marketing.

Qëllimet: Të dhënat e Buletinit do të përdoren për sigurimin e gazetës dhe materialeve të tjerë të marketingut në masën e lejuar nga ligji në fuqi, dhe analizimin e interesave tuaja për qëllime të marketingut.

Baza ligjore:

Ju keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale për një ose më shumë qëllime specifike (neni 6 (1) (a) GDPR). Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj, mund ta tërhiqni këtë pëlqim në çdo kohë, duke klikuar në lidhjen e heqjes dorë në një email të marrë ose siç përcaktohet në Seksionin 5. Një tërheqje e tillë nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit para miratimit tërheqje.

 

 • Përpunimi është i nevojshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga ne ose nga një palë e tretë (p.sh., filiale ose filiale të Transcom Group), përveç rasteve kur interesa të tillë mbivendosen nga interesat ose të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave të cilat kërkojnë mbrojtje të të dhënave personale (neni 6 (1) (f) GDPR). Interesa të tilla janë për të arritur qëllimet e përcaktuara më sipër. Informacion shtesë mbi këtë bazë ligjore dhe balancimin përkatës të interesit mund të kërkohen duke na kontaktuar duke përdorur detajet siç përcaktohet në Seksionin 9.

 

2. Pasojat kur nuk siguroni të dhënat tuaja - Çfarë ndodh nëse vendosni të mos i jepni ato?

Sigurimi i të dhënave tuaja personale zakonisht nuk kërkohet nga një detyrim ligjor ose kontraktual. Sidoqoftë, sigurimi i disa të dhënave tuaja personale është i nevojshëm për të vizituar faqen tone Web, për të lidhur një kontratë me ne ose për të marrë shërbimet / produktet tona ose informacionin siç kërkohet nga ju. Në raste të caktuara, sigurimi i të dhënave tuaja personale është vullnetar.

Mosdhënia e të dhënave tuaja personale mund të rezultojë në disavantazhe për ju - për shembull, ju mund të mos jeni në gjendje të merrni produkte dhe shërbime të caktuara ose të përdorni faqen Web me të gjitha funksionet e saj. Sidoqoftë, nëse nuk përcaktohet ndryshe, mosdhënia e të dhënave tuaja personale nuk do të rezultojë në pasoja ligjore për ju.

 

3. Kategoritë e Marrësve dhe Transfertave Ndërkombëtare - Kujt i transferojmë të dhënat tuaja personale dhe ku gjenden ato?

(i) ​​​​​​​Marrësit

Ju duhet të prisni që ne do t'i transferojmë të dhënat tuaja personale te palët e treta për qëllimet e përpunimit të përshkruara më sipër si më poshtë:

 • Brenda Grupit të Transcom: Transcom dhe secila prej filialeve dhe degëve të saj brenda Grupit Transcom global të renditur në www.transcom.com mund të marrin të dhënat tuaja personale, siç është e nevojshme për qëllimet e përpunimit të përshkruara më sipër. Në varësi të kategorive të të dhënave personale dhe qëllimeve për të cilat janë mbledhur të dhënat personale, departamente të ndryshme të brendshme brenda Transcom marrin të dhënat tuaja personale. Për më tepër, departamentet e tjera brenda Transcom kanë qasje në të dhëna të caktuara personale rreth jush mbi një nevojë për të ditur, të tilla si departamenti ligjor, departamenti i financave ose auditimi i brendshëm.
 • Me përpunuesit e të dhënave: Disa ofrues të shërbimeve të palëve të treta, të tilla si ofruesit e mbështetjes së IT, të lidhur ose jo të lidhur, do të marrin të dhënat tuaja personale për të përpunuar të dhëna të tilla nën udhëzimet e duhura ("Përpunuesit") siç është e nevojshme për qëllimet e përpunimit të përshkruara më sipër, të tilla si faqja Web e ofruesit të shërbimeve, ofruesit e kujdesit për klientët, ofruesit e shërbimeve të marketingut, ofruesit e shërbimeve mbështetëse të IT-së ose ofruesit e tjerë të shërbimeve që na mbështesin në ruajtjen e marrëdhënieve tona me ju. Përpunuesit do t'i nënshtrohen detyrimeve kontraktuale për të zbatuar masat e duhura teknike dhe organizative të sigurisë për të ruajtur të dhënat personale, dhe për të përpunuar të dhënat personale vetëm siç udhëzohet.
 • Përfituesit e tjerë:  Ne mund të transferojmë - në përputhje me ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave - të dhënat personale tek agjencitë e zbatimit të ligjit, autoritetet qeveritare, autoritetet gjyqësore, këshilltarët ligjorë, konsulentët e jashtëm ose partnerët e biznesit. Në rast të një bashkimi ose blerje të korporatës, të dhënat personale mund të transferohen te palët e treta të përfshira në bashkimin ose blerjen. Ne nuk do t'ua zbulojmë të dhënave tuaja personale palëve të treta për qëllime reklamimi ose marketing ose për ndonjë qëllim tjetër pa leje.

Çdo qasje në të dhënat tuaja personale është e kufizuar për ata individë që kanë nevojë për të ditur për të përmbushur përgjegjësitë e tyre të punës. Transcom gjithashtu do të zbulojë të dhënat tuaja personale siç kërkohet ose lejohet nga ligji në fuqi për këshilltarët profesionistë, autoritetet qeveritare dhe gjykatat.

 

(ii) ​​​​​​​Transfertat ndërkombëtare

Ju duhet të prisni që përfituesit mbi të cilët do të marrin ose do të kenë akses në të dhënat tuaja personale, janë të vendosura brenda ose jashtë Zonës Ekonomike Evropiane ("ZEE").

Për marrësit e vendosur jashtë ZEE, disa janë të vendosura në vende me vendime për përshtatshmëri në përputhje me Art. 45 GDPR, të tjerët në vendet që nuk sjellin një nivel adekuat të mbrojtjes nga perspektiva e ligjit evropian për mbrojtjen e të dhënave. Sidoqoftë, ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që transferimet jashtë ZEE-së të mbrohen si duhet siç kërkohet nga ligji në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Në lidhje me transferimet në vendet që nuk sigurojnë një nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave, ne do ta bazojmë transferimin në masat mbrojtëse të përshtatshme, të tilla si rregullat e detyrueshme të korporatave (neni 46 (2) (b), 47 GDPR), klauzolat standarde të mbrojtjes së të dhënave të miratuara nga Komisioni Evropian ose nga një autoritet mbikëqyrës (neni 46 (2) (c) ose (d) GDPR), kodet e miratuara të sjelljes së bashku me angazhimet e detyrueshme dhe të zbatueshme të marrësit (neni 46 (2) (e) GDPR) , ose mekanizmat e aprovuar të çertifikimit së bashku me angazhimet e detyrueshme dhe të zbatueshme të marrësit (neni 46 (2) (f) GDPR). Ju mund të kërkoni një kopje të masave mbrojtëse të tilla të përshtatshme duke na kontaktuar siç përcaktohet në Seksionin 9 më poshtë poshtë.

Kur kjo nuk është e mundur, ne transferojmë të dhëna personale vetëm në një vend të tretë, nëse zbatohet një nga përjashtimet sipas Nenit 49 GDPR, në veçanti pëlqimi juaj i shprehur ose domosdoshmëria e transferimit për ekzekutimin e kontratës ose për zbatimin e masat parakontraktore.Nëse bëhet një transferim në një vend të tretë dhe nuk ka vendim për përshtatshmëri ose sigurohen masa mbrojtëse të përshtatshme, është e mundur dhe ekziston rreziku që autoritetet në vendin e tretë përkatës (p.sh. agjencitë e inteligjencës) mund të kenë akses në të dhënat e transferuara në mënyrë për ta regjistruar dhe analizuar atë dhe që zbatueshmëria e të drejtave tuaja të subjektit të të dhënave nuk mund të garantohet.

 

4. Periudhat e mbajtjes - Sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja personale?

Të dhënat tuaja personale do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për t'ju siguruar shërbimet dhe produktet e kërkuara. Pasi të keni përfunduar marrëdhënien kontraktuale me ne, ju keni fshirë llogarinë tuaj, ose marrëdhënia me ne ka përfunduar ndryshe, ne do të heqim të dhënat tuaja personale nga sistemet dhe regjistrat tanë dhe / ose do të ndërmarrim hapa për t'i anonimuar siç duhet në mënyrë që të mundeni nuk do të identifikohen më prej tij (nëse nuk kemi nevojë të mbajmë informacionin tuaj në përputhje me detyrimet ligjore ose rregullatore të cilave u nënshtrohet Transcom - p.sh., qëllimet e taksimit).

Të dhënat personale në parim do të fshihen 2 vjet pas ndërveprimit të fundit dhe kontaktit të biznesit midis jush dhe Transcom. Sidoqoftë, ne do të ruajmë detajet dhe interesat tuaja të kontaktit në produktet ose shërbimet tona për një periudhë më të gjatë kohe nëse Transcom lejohet t'ju dërgojë materiale marketing. Gjithashtu, ne zakonisht fshijmë kontrata, komunikime dhe letra biznesi që përmbajnë të dhëna personale, ose ne i korrigjojmë të dhënat personale nga dokumente të tilla, 10 vjet pas përfundimit ose krijimit të tyre, pasi që të dhëna të tilla mund t'i nënshtrohen kërkesave ligjore të ruajtjes, të cilat shpesh kërkojnë ruajtjen e deri në 10 vjet.

Ne gjithashtu mund të ruajmë të dhënat tuaja personale mbi nevojën e ditur vetëm pas përfundimit të marrëdhënies kontraktuale nëse të dhënat tuaja personale janë të nevojshme për të qenë në përputhje me ligjet e tjera në fuqi ose nëse na duhen të dhënat tuaja personale për të krijuar, ushtruar ose mbrojtur një pretendim ligjor. Për aq sa është e mundur, ne do të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime kaq të kufizuara pas përfundimit të marrëdhënies kontraktuale.

 

5. Të drejtat tuaja - Cilat të drejta keni dhe si mund t’i pohoni të drejtat tuaja?

E drejta për të tërhequr pëlqimin tuaj: Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj në lidhje me lloje të caktuara të aktiviteteve të përpunimit (në veçanti në lidhje me marrjen e disa komunikimeve të drejtpërdrejta të marketingut), ju mund ta tërhiqni këtë pëlqim në çdo kohë me efekt të ardhshëm. Një tërheqje e tillë nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit para tërheqjes së pëlqimit. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj duke shkruar në Communications@transcom.com

Të drejtat shtesë të privatësisë së të dhënave: Në zbatim të ligjit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të: (i) të kërkoni qasje në të dhënat tuaja personale; (ii) kërkoni korrigjimin e të dhënave tuaja personale; (iii) të kërkojë fshirjen e të dhënave tuaja personale; (iv) të kërkojë kufizim të përpunimit të të dhënave tuaja personale; (v) të kërkojë transportueshmëri të të dhënave; dhe / ose (vi) kundërshtojnë përpunimin e të dhënave tuaja personale. Më poshtë ju lutemi gjeni informacione të mëtejshme mbi të drejtat tuaja në masën që zbatohet GDPR. Ju lutemi vini re se këto të drejta mund të kufizohen sipas ligjit të zbatueshëm (lokal) për mbrojtjen e të dhënave.

(i) ​​​​​​​E drejta për të kërkuar qasje në të dhënat tuaja personaleSiç parashikohet nga ligji i zbatueshëm për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të merrni nga ne konfirmim nëse të dhënat personale në lidhje me ju janë përpunuar ose jo, dhe, kur është rasti, të të kërkojë qasje në të dhënat personale. Informacioni i aksesit përfshin - ndër të tjera - qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave personale në fjalë, dhe marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë dhënë ose do të zbulohen të dhënat personale. Sidoqoftë, kjo nuk është një e drejtë absolute dhe interesat e individëve të tjerë mund të kufizojnë të drejtën tuaj të qasjes.

Ju gjithashtu keni të drejtë të merrni falas një kopje të të dhënave personale që i nënshtrohen përpunimit. Për kopjet e tjera të kërkuara nga ju, ne mund të kërkojmë një tarifë të arsyeshme bazuar në kostot administrative.

(ii) ​​​​​​​​​​​​​​E drejta për të kërkuar korrigjim: Siç parashikohet nga ligji në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të merrni nga ne korrigjimin e të dhënave të pasakta personale në lidhje me ju. Në varësi të qëllimeve të përpunimit, ju keni të drejtë të keni të dhëna personale jo të plota të kompletuara, duke përfshirë edhe sigurimin e një deklarate shtesë.

(iii) ​​​​​​​E drejta për të kërkuar fshirjen (e drejta për tu harruar):Siç parashikohet nga ligji në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të merrni nga ne fshirjen e të dhënave personale që kanë të bëjnë me ju dhe ne mund të jemi të detyruar të fshijmë të dhëna të tilla personale.

(iv) ​​​​​​​E drejta për të kërkuar kufizim të përpunimit: Siç parashikohet nga ligji në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të merrni nga ne dhe ne mund të jemi të detyruar të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale. Në këtë rast, të dhënat personale përkatëse do të shënohen dhe mund të përpunohen vetëm nga ne për qëllime të caktuara.

(v) ​​​​​​​drejta për të kërkuar transportueshmëri të të dhënave: Siç parashikohet nga ligji i zbatueshëm për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të merrni të dhënat personale në lidhje me ju, të cilat na i keni dhënë, në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina dhe ju keni të drejtën të transmetoni ato të dhëna personale në një entitet tjetër pa pengesa nga ne, ku përpunimi kryhet me mjete të automatizuara dhe bazohet në pëlqimin sipas Art. 6 (1) (a) GDPR ose në një kontratë në përputhje me Art. 6 (1) (b) GDPR.

 

(vi) Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtë të kundërshtoni, për arsye që lidhen me situatën tuaj të veçantë, në çdo kohë për përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ne dhe neve na kërkohet të mos i përpunojmë më të dhënat tuaja personale. E drejta e tillë për të kundërshtuar vlen veçanërisht nëse mbledhim dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime profilizimi në mënyrë që të kuptojmë më mirë interesat tuaja në produktet dhe shërbimet tona ose për lloje të caktuara të marketingut të drejtpërdrejtë.

Nëse keni të drejtë të kundërshtoni dhe nëse e ushtroni këtë të drejtë, të dhënat tuaja personale nuk do të përpunohen më për qëllime të tilla nga ne. Ju mund ta ushtroni këtë të drejtë duke na kontaktuar siç thuhet në Seksionin 9 më poshtë.

Një e drejtë e tillë për të kundërshtuar mund, në veçanti, të mos ekzistojë nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale është i nevojshëm për të marrë hapa para lidhjes së një kontrate ose për të kryer një kontratë tashmë të lidhur.

Për të ushtruar të drejtat tuaja, ju lutemi na kontaktoni siç thuhet në Seksionin 9 më poshtë. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës të mbrojtjes së të dhënave në shtetin përkatës anëtar (p.sh., vendi ku banoni, punoni ose për një shkelje të pretenduar të GDPR).

 

6. Cookie dhe teknologji të tjera të përcjelljes

Kjo faqe Web përdor cookies dhe teknologji të tjera ndjekëse. Për më shumë informacione ju lutem vizitoni  Cookie Policy.

 

7. Aplikime për Punë

Ju mund të aplikoni për një pozicion në Transcom përmes faqes tonë të karrierës ose nëse aplikoni përmes faqeve të tjera, të palëve të treta, mediave sociale ose portaleve të punës.

Ju mund të gjeni informacione të mëtejshme rreth përpunimit të të dhënave personale gjatë procesit të aplikimit në Njoftimin tonë të Aplikuesit për Përpunimin e të Dhënave.

 

 

8. Mediat sociale    

 

Transcom mban prezencat në internet në mediat sociale për të komunikuar me klientët, aplikantët e mundshëm dhe palët e tjera të interesuara, dhe për t'i informuar ata për produktet dhe shërbimet tona, dhe hapjet e vendeve të punës.

Ju mund të gjeni informacione të mëtejshme rreth përpunimit të të dhënave personale gjatë procesit të aplikimit në Njoftimin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave të Mediave Sociale.

 

 

9. Pyetjet dhe informacionet e kontaktit

 

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Njoftim ose nëse doni të ushtroni të drejtat tuaja siç thuhet më sipër në Seksionin 5, ju lutemi na kontaktoni në Communications@transcom.com

Transcom WorldWide AB
Postal: PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)8 120 800 80

Transcom Group Data Protection Officer mund të kontaktohet në:

ISiCO Datenschutz GmbH
z.Hd. DPO Transcom
Am Hamburger Bahnhof 4 10557 Berlin, Germany
DPO@transcom.com