22 March 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОДНОС НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОДНОС НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

(In English below)

Известувањето за обработката на лични податоци (во понатамошниот текст: „Известување“) има за цел да Ви обезбеди информации за нашите активности при обработка на лични податоци на кандидатите за вработување, a кои имаат аплицирано за некои од слободните работни места во групацијата Transcom. Бидете уверени дека секоја поднесена апликација за вработување се разгледува од наша страна и дека секоја селекција на кандидати се врши врз основа на еднакви и стандардизирани критериуми, при што не постои простор за нееднаков третман на кандидатите. 

I. ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТРОЛОРОТ

Контакт податоците на овластеното лице од групацијата Transcom, коe е наведенo во огласот за вработување за кој аплицирате, можете да ги најдете овде („Transcom“ или „ние“). Transcom е контролор кој има овластување да ги обработува личните податоци наведени во ова Известување.

II. ВАШИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ / ЦЕЛИ И ЗАКОНСКА ОСНОВА НА ОБРАБОТКАТА

Ние ги обработуваме Вашите лични податоци кои се собрани од наша страна за време на процесот на аплицирање и интервјуирање или од страна на овластени трети лица (како што се: агенции за вработување, одбори за работа, социјални мрежи или други лица кои ги имате овластено да ни ги пренесат Вашите лични податоци).

1. Категории на лични податоци

Категориите на лични податоци што ги обработуваме се следните: 

 • Име и презиме, пол, податоци за контакт (адреса, телефонски број, е-маил адреса), место и датум на раѓање;
 • Професионално и образовно искуство;
 • Проверки на работни способности и постигнати резултати на тестови;
 • Проверки на знаење на јазик (говорење и пишување) и IT способности;
 • Јазични вештини;
 • Можност за работа во државата во која аплицирате;
 • Сите други информации што ги давате во Вашето CV, мотивационо писмо и/или документите што ги давате со Вашата апликација и/или на интервјуто за работа;
 • Статусот на Вашата апликација;
 • Потврда за неосудуваност (ако ваква потврда се бара врз основа на закон);
 • Видео снимки од интервјуа (само во определени случаи, доколку за истото сте дале согласност). 

Обезбедувањето на лични податоци е неопходно за донесување на одлуката дали ќе се склучи договор за вработување со Вас (одлука за избор на кандидат). Обезбедувањето на лични податоци од Ваша страна е на доброволна основа. Меѓутоа, доколку не ги обезбедите погоре наведените лични податоци, процесот на аплицирање може да биде пролонгиран и/или можно е да ја одбиеме Вашата апликација за вработување.

2. Цели и законска основа на обработка на лични податоци

Ние ги обработуваме Вашите лични податоци според степенот на обработка што е дозволен и потребен, во согласност со важечките законски прописи и наведените цели. Имено, Transcom ја врши обработката на Вашите лични податоци согласно следните законски правни основи:

Цели на обработка

Правна основа 

Утврдување на Вашата соодветност за работното место за кое аплицирате, како дел од процесот за избор на кандидат за вработување

 • Обработката на Вашите лични податоци е неопходна за да се утврди дали ќе се склучи договор за вработување со Вас и истата се заснова на член 6 (1) (b) од Регулатива на ЕУ за заштита на лични податоци и соодветните одредби од примеливото законодавство за заштита на личните податоци на соодветната држава, а кои одредби се применуваат на (пред) засновањето на работниот однос. 

Заштита на легитимните интереси на Transcom, како контролор на лични податоци

 • Обработката на Вашите лични податоци е неопходна за целите на легитимните интереси на Transcom според член 6 (1) (f) од Регулатива на ЕУ за заштита на лични податоци, како што е наведено во првата точка.

Усогласување со применливите закони и барања поврзани со пред-вработувањето, вклучително и обработување на таквите барања, како што се законите за вработување и имиграција

 • Обработката е неопходна за усогласување со законската обврска на која подлежи Transcom (член 6 (1) (с) од Регулатива на ЕУ за заштита на лични податоци)
 • Обработката е неопходна за целите на легитимните интереси што ги остварува Transcom (член 6 (1) (f) од Регулатива на ЕУ за заштита на лични податоци) како што е наведено во првата точка.

Одговарање и усогласување со барања, како и законските барања од регулаторни тела или други органи, во или надвор од Вашата матична земја

 • Обработката е неопходна за усогласување со законската обврска на која подлежи Transcom (член 6 (1) (c) од Регулатива на ЕУ за заштита на лични податоци)
 • Обработката е неопходна за целите на легитимните интереси што ги остварува Transcom (чл. 6 (1) (f) од Регулатива на ЕУ за заштита на лични податоци), како што е наведено во првата точка.

Составување анонимни статистики и извештаи и следење на анонимни главни показатели за перформансите од работењето (KPIs) во врска со нашите процеси за аплицирање и менаџирање со кандидати за вработување и вработени лица

 • Обработката е неопходна за целите на легитимните интереси што ги остварува Transcom (чл. 6 (1) (f) од Регулатива на ЕУ за заштита на лични податоци), како што е наведено во првата точка.

Чување на Вашите лични податоци во нашата база на кандидати за вработување со цел истите да се разгледаат и да бидете контактирани за идни работни места, во случај ако не сме во можност да Ви понудиме соодветно работно место во дадениот момент

 • Обработката се врши само ако имате дадено согласност за обработка на Вашите лични податоци, како што е наведеното во првата точка (чл. 6 (1) (а) од Регулатива на ЕУ за заштита на лични податоци). 

Испраќање на прашалници за работно искуството и способности на кандидатите за вработување пред, за време и по процесот на аплицирање и обработување на Вашите одговори со цел да ги подобриме нашите процеси за аплицирање и вработување

 • Обработката се врши доколку сте дале согласност за обработка на Вашите лични податоци за целите наведени во првата точка (чл. 6 (1) (а) од Регулатива на ЕУ за заштита на лични податоци). 
 • Процесот е неопходен за остварување на целите на легитимните интереси на Transcom (член 6 (1) (f) од Регулативата на ЕУ за заштита на лични податоци) како што е определено во првата точка.

Ви го испраќаме нашиот билтен за вработување со цел да Ве информираме за слободните работни места во Transcom кои би можеле да бидат соодветни за Вас

 • Обработката се врши само ако имате дадено согласност за обработка на Вашите лични податоцу за целите наведени во првата точка (член 6 (1) (а) од Регулативата на ЕУ за заштита на лични податоци). 

Други цели за кои сте дале согласност за обработка на Вашите лични податоци

 • Обработката се врши само ако имате дадено согласност за обработка на Вашите лични податоци за целите наведени во моментот кога сте дале согласност (член 6 (1) (а) од Регулативата на ЕУ за заштита на лични податоци). 

 

III. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ПРИМАЧИ

1. Примачи 

На други компании од групацијата: Можеме да ги пренесеме Вашите лични податоци на други лица, како што е дозволено во согласност со легитимните интереси на Transcom (т.е. во рамките на нашата глобална структура да овозможиме глобално регрутирање и да им дозволиме на сите соодветни менаџери и регрутери кои може да работат во различни компании од групацијата Transcom да ја разгледаат Вашата апликација).

Управувањето со апликациите на Transcom се врши во соработка со Transcom WorldWide AB, Hälsingegatan 40, 15-ти кат, PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Sweden (Transcom WorldWide). Во согласност со член 26 од Регулативата на ЕУ за заштита на лични податоци Transcom WorldWide е колективно одговорен за обработка на податоците за Вашата апликација, заедно со компанијата на чиј оглас за вработување имате аплицирано.

Трети страни: Transcom и/или други компании од групацијата Transcom, исто така, може да ги пренесуваат Вашите податоци на државни органи и регулаторни тела, судови и владини тела и органи, во согласност со применливите законски прописи, како и на трети лица кои дејствуваат како контролори (на пр. адвокати, сметководители, ревизори итн.). Исто така, ние соработуваме и со агенции за регрутирање и разменуваме лични податоци во случај ако сте биле упатени кај нас од нивна страна.

Даватели на услуги (во и надвор од групацијата Transcom): Transcom склучува договори со трети лица - даватели на услуги или други компании од групацијата Transcom за извршување на нашите вообичаени деловни активности, а кои се однесуваат на задачи поврзани со регрутирање и човечки ресурси или со IT-поврзани задачи и глобално управување со човечки ресурси (т.е. глобално регрутирање, за овозможување безбедни глобални системи и мрежи како давател на услуги на компаниите во групацијата Transcom каде што сите или некои компании од групацијата можат да обработуваат лични податоци). Transcom склучува договор и со училишта за странски јазици за да ни помогнат во оцената на Вашите јазични вештини.

Регрути: Ние користиме Recruitee (Recruitee B.V. Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands) како наш систем за регрутирање на кандидати за вработување и менаџирање со поднесените апликации за вработување. Recrutee располага со личните податоци на кандидатите за вработување во Европската унија. Кога се пријавувате за одредено слободно разботно место во Transcom, Recruitee користи колачиња (cookies). За дополнителни информации во врска со употребата на колачиња, Ве молиме погледнете го известувањето за заштита на лични податоци на нашата веб-страница и политиката за колачиња.

Aon: Ние го користиме давателот на услуги Aon plc. (The Aon Centre, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, EC3V 4AN London, UK) за дигитална процена на кандидати за вработување за да се утврди дали сте соодветни за работното место за кое сте аплицирале.

Harver: Ние го користиме давателот на услуги Harver B.V. (Jollemanhof 20 1019 GW Amsterdam, The Netherlands) за дигитална процена на кандидати за вработување за да се утврди дали сте соодветни за работното место за кое сте аплицирале.

Пренос на лични податоци во трета земја

Ние ги пренесуваме Вашите лични податоци надвор од земјата во која се наоѓате. Одредени примачи на Вашите лични податоци се наоѓаат во друга земја за која Европската комисија нема донесено одлука дека конкретната земја обезбедува соодветно ниво на заштита на податоците, поточно: САД, Србија, Филипини, Тунис, Албанија, Египет, Босна и Херцеговина.

Некои примачи се лоцирани надвор од Европската економска област („ЕЕА“) и тоа во земји за кои Европската комисија има донесено одлуки за соодветност (истите може да ги вклучуваат Андора, Аргентина, Канада (за нејавни организации кои подлежат на канадската регулатива за заштита на лични податоци и Актот за електронски документи), Швајцарија, Фарски Острови, Гернзи, Израел, Островот Ман, Јапонија, Џерси, Уругвај и Нов Зеланд). Во секој случај, преносот на личните податоци се препознава како обезбедување на соодветно ниво на заштита на личните податоците од аспект на Регулативата на ЕУ за заштита на лични податоци (член 45).

По пат на склучување соодветни договори за пренос на лични податоци врз основа на Стандардните договорни клаузули (2010/87/EU и/или 2004/915/EC) како што е наведено во чл. 46 (5) од Регулативата на ЕУ за заштита на лични податоци или други соодветни средства, кои се достапни преку долунаведените детали за контакт, утврдивме дека сите други приматели лоцирани надвор од ЕЕА ќе обезбедат соодветно ниво на заштита на податоците за личните податоци и дека соодветните технички и организациски безбедносни мерки се поставени за заштита на личните податоци од случајно или незаконско уништување, случајно губење или менување, неовластено откривање или пристап и од сите други незаконски форми на обработка. Секој натамошен пренос на лични податоци (вклучувајќи ги и нашите соработници надвор од ЕЕА) подлежи на барања за соодветен понатамошен пренос, во согласност со применливиот закон. 

IV. ПЕРИОДИ НА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Личните податоци обработени за наведените цели се чуваат само до онаа мера која е неопходна во текот на процесот на аплицирање и одреден разумен период што следи (земајќи ги предвид законските рокови) како што се бара или е дозволено согласно важечкиот закон (на пр. колку што е потребно за заштита во текот на процесот на аплицирање или за усогласување со обврските на Transcom во врска со чувањето на податоците, како што е утврдено во важечките закони). Доколку се поведе судска или дисциплинска постапка, личните податоци може да се чуваат до крајот на завршувањето на истата, вклучувајќи ги сите можни периоди за жалба, а потоа ќе бидат избришани или архивирани како што е определено согласно важечкиот закон. Покрај тоа, ние ќе ги чуваме Вашите лични податоци се додека чувањето е дозволено од Ваша страна со Ваша соодветна согласност.

Во принцип, ние ќе ги чуваме Вашите лични податоци се додека тоа е потребно или дозволено согласно важечкиот закон. Потоа, ќе ги отстраниме Вашите лични податоци од нашите системи и документација и/или ќе преземеме чекори за правилно анонимизирање за повеќе да не можете да бидете идентификувани.

V. ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА

Врз основа на условите утврдени со важечкиот закон (на пр. Регулативата на ЕУ за заштита на лични податоци), Вие ги имате следните права:

 1. Право на пристап: Вие имате право да добиете потврда од нас во однос на тоа дали се обработуваат или не Вашите лични податоци и право во одредени ситуации, да побарате пристап до личните податоци. Информациите за пристап ги вклучуваат – меѓу другото – целите на обработката, категориите на личните податоци и примачите или категориите на примачи на кои личните податоци им биле или ќе бидат откриени.

 

Имате право да добиете копија од личните податоци кои се обработуваат. За дополнителни копии што ќе ги побарате, може да Ви наплатиме соодветен надомест како административен трошок.

 1. Право на исправка: Вие имате право да добиете од нас исправка на неточни лични податоци што се однесуваат на Вас. Во зависност од целите на обработката, имате право да ги пополните нецелосните лични податоци, вклучително и преку обезбедување на дополнителна изјава.
 2. Право на бришење (право да се биде заборавен): Вие имате право да побарате од нас да ги избришеме Вашите лични податоци, при што ние сме должи постапиме по Вашето барање за бришење.
 3. Право на ограничување на обработката: Вие имате право да побарате ограничување на обработката на Вашите лични податоци. Во овој случај, соодветните податоци ќе бидат означени и истите ќе може да бидат обработени од наша страна само за одредени цели.

 

 1. Право на пренос на личните податоци: Вие имате право да ги добиете личните податоци што се однесуваат на Вас, а кои ни ги имате дадено во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат и имате право да ги пренесувате конкретните лични податоци на друг субјект без било какво ограничување од наша страна.

6.  Право на приговор:

Вие имате право на приговор во секое време, во врска со обработката на Вашите лични податоци од наша страна во конкретна ситуација и притоа од нас можете да побарате повеќе да не ги обработуваме Вашите лични податоци. Доколку имате право на приговор и го искористите ова право, Вашите лични податоци повеќе нема да се обработуваат за конкретните цели од наша страна. Остварувањето на ова право нема да предизвика никакви трошоци.

Ваквото право на приговор може да не постои, особено ако обработката на Вашите лични податоци е неопходна за да се преземат одредени чекори пред да се склучи договор или да се изврши веќе склучен договор.

 1. Право на повлекување на согласноста:

Ако сте дале согласност за одредени видови на обработка на лични податоци, можете да ја повлечете оваа согласност во секое време, при што повлекувањето ќе има дејство во иднина. Таквото повлекување нема да влијае на законитоста на обработката пред повлекувањето на согласноста.

Ве молиме имајте предвид дека гореспоменатите права може да бидат ограничени според важечкиот национален Закон за заштита на личните податоците на соодветната држава.

Вие имате право да поднесете приговор до надлежниот орган, особено во земјата-членка на Вашиот вообичаен престој, за евентуалната повреда на Регулативата на ЕУ за заштита на лични податоци. 

 

а. КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Ако сакате да ги заштитите Вашите права во однос на Вашите лични податоци или ако имате било какви други прашања во врска со ова Известување, Ве молиме доставете го Вашето барање до контролорот (види Дел I погоре) или службеникот за заштита на податоци, кој може да се контактира на DPO@transcom.com

 

VI. ДРУГИ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

За дополнителни информации во однос на тоа како Transcom ги обработува Вашите лични податоци во врска со веб-страниците на Transcom или присутноста на Transcom на социјалните мрежи, Ве молиме погледнете ги соодветните известувања за заштита на личните податоците, кои можете да ги најдете овде.

 

VII. ПРОМЕНИ

Имајте во предвид дека ова Известување ќе биде изменето доколку тоа е неопходно за да се рефлектираат промените настанати во однос на постапувањето со Вашите лични податоци од страна на Transcom.

 

APPLICANT NOTICE ON DATA PROCESSING

This applicant notice on data processing (“Notice”) will provide you with information on our data processing activities with respect to individually identifiable information about applicants applying for positions at the Transcom group of companies. Please be assured that every application is reviewed and every candidate selection is conducted based on equal and standardized criteria, so there is no room for unequal treatment of candidates.

 

I. INFORMATION ON THE CONTROLLER

Transcom Worldwide d.o.o. with the office in Osijek, Vukovarska cesta 31 (“Transcom” or “we”) is the data controller with respect to the data processing activities detailed in this Notice.

 

II. YOUR PERSONAL DATA / PURPOSES AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING

We will process personal data about you collected during the application and job interview process from yourself, or authorized third parties (i.e., recruitment agencies, job boards, social media, or employees which you authorized to provide your personal data to us). 

1. Categories of Personal Data

The personal data categories that we process are as follows ("Personal Data"):

 • Full name, gender, contact details (address, phone number, email address), place and date of birth
 • Professional and educational experience;
 • Test scores and assessments
 • Written and spoken language and IT assessments
 • Language skills;
 • Eligibility to work in the country you are applying;
 • Any other information you provide in your CV, cover letter and/or the documents you provide with your application and/or in the job interview;
 • The status of your application;
 • A certificate of good conduct (if legally required).
 • Recordings of video interviews (in some cases; if you have given your consent)

The provision of Personal Data is necessary for the decision whether an employment contract with you will be concluded (hiring decision). The provision of Personal Data by you is voluntary. However, if you do not provide your Personal Data, the application process may be delayed and/or we may reject your application.

 

2. Processing Purposes and legal basis

We process your Personal Data to the extent permitted or required under applicable law, for the following purposes. Furthermore, Transcom relies on the following legal grounds for the processing, of your Personal Data: 

Processing Purposes

Legal basis

Determining your suitability for the position you are applying for as part of the application process

 • The processing of your Personal Data is necessary to determine whether an employment contract will be entered into and is based on Art. 6 (1) (b) GDPR and the corresponding provisions in local data protection law relating to the (pre-)employment relationship.

Protect the legal interests of Transcom, in particular as required to defend against legal claims

 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Complying with applicable laws and pre-employment-related requirements along with the administration of those requirements, such as  employment and immigration laws

 • The processing is necessary for compliance with a legal obligation to which Transcom is subject (Art. 6 (1) (c) GDPR)
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Responding to and complying with requests and legal demands from regulators or other authorities in or outside of your home country

 • The processing is necessary for compliance with a legal obligation to which Transcom is subject (Art. 6 (1) (c) GDPR)
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Compiling anonymous statistics and reports and monitoring anonymous Key Performance Indicators (KPIs) regarding our application and talent management processes 

 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Keeping your Personal Data in our Talent Pool to consider and contact you for future positions in case we cannot offer you a position at this time

 • The processing only takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated in the first column (Art. 6 (1) (a) GDPR).

Sending you candidate experience surveys before, during and after the recruitment process and processing your answers to improve our application and hiring processes

 • The processing takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated in the first column (Art. 6 (1) (a) GDPR).
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Sending you our job newsletter to inform you of open positions at Transcom that might be relevant for you

 • The processing only takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated in the first column (Art. 6 (1) (a) GDPR).

Other purposes for which you have given your consent to the processing of your personal data

 • The processing only takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated at the time you have given your consent (Art. 6 (1) (a) GDPR)

 

III. DATA TRANSFERS AND RECIPIENTS

1. Recipients

To other group companies: We may transfer your Personal Data to other parties, as permitted for the legitimate interests of Transcom (i.e. in light of our global structure to allow for global recruitment and to allow all relevant managers and recruiters which may be located at different Transcom group companies to review the application).

Transcom’s application management is carried out in cooperation with Transcom WorldWide AB, Hälsingegatan 40, 15th floor, PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Sweden (Transcom WorldWide). In accordance with Art. 26 GDPR, Transcom WorldWide is jointly responsible with the company whose job adverstisement you are applying for for the processing of your application data.

Third parties: Transcom and/or other Transcom group companies may also transfer your data to governmental agencies and regulators, courts, and government authorities, all in accordance with applicable law and to external advisors acting as controllers (e.g., lawyers, accountants, auditors etc.).We also cooperate with recruitment agencies and exchange personal data in case you were referred to us by them.

Service providers (within and outside Transcom group): Transcom contracts with third party service providers or other Transcom group companies as part of its normal business operations to carry out certain recruitment- and human resources-related or IT-related tasks, global HR management (i.e., global recruitment, to provide secure global systems and networks as a service provider to the companies in Transcom group where all or some Transcom group companies can process Personal Data). Transcom also contracts with language schools to assist us with the assessment of your language skills.

Recruitee: We use Recruitee (Recruitee B.V. Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Netherlands) as our talent acquisition and application management system. Recruitee hosts personal data of applicants in the European Union. When you apply for a position at Transcom, Recruitee uses cookies. For further information regarding the use of cookies, please also refer to our website data protection notice and cookie policy.

Aon: We use the service provider Aon plc. (The Aon Centre, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, EC3V 4AN London, England) for digital talent assessments to determine if you are suitable for the position you applied for.

Harver: We use the service provider Harver B.V. (Jollemanhof 20 1019 GW Amsterdam, The Netherlands) for digital talent assessments to determine if you are suitable for the position you applied for.

Cross-Border Data Transfers

We transfer your Personal Data outside of the country you are located. Some recipients of your Personal Data are located in another country for which the European Commission has not issued a decision that this country ensures an adequate level of data protection, namely: the U.S., Serbia, the Philippines, Tunisia, Albania, Egypt, Bosnia and Herzegovina.

Some recipients are located outside of the European Economic Area (“EEA”) in countries for which the European Commission has issued adequacy decisions (which may include Andorra, Argentina, Canada (for non-public organizations subject to the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Switzerland, Faeroe Islands, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Uruguay, and New Zealand). In each case, the transfer is thereby recognized as providing an adequate level of data protection from a European data protection law perspective (Art. 45 GDPR).

By way of entering into appropriate data transfer agreements based on Standard Contractual Clauses (2010/87/EU and/or 2004/915/EC) as referred to in Art. 46 (5) GDPR or other adequate means, which are accessible via the below contact details, we have established that all other recipients located outside the EEA will provide an adequate level of data protection for the Personal Data and that appropriate technical and organizational security measures are in place to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or alteration, unauthorized disclosure or access, and against all other unlawful forms of processing. Any onward transfer (including our affiliates outside the EEA) is subject to appropriate onward transfer requirements as required by applicable law.

 

IV. RETENTION PERIODS

Personal Data processed for the purposes hereunder will be stored only to the extent necessary during the application process and a following reasonable period (taking into account statutory limitation periods) as required or permitted under applicable law (e.g., as necessary to defend against claims in relation to the application process, or to comply with Transcom's obligations regarding data retention as established in the applicable laws). If a judicial or disciplinary action is initiated, the Personal Data may be stored until the end of such action, including any potential periods for appeal, and will then be deleted or archived as permitted by applicable law. Other than that we will only retain your Personal Data as long as it is covered by your consent.

In principle we will retain your Personal Data as long as required or permitted by applicable law. Afterwards, we will remove your Personal Data from our systems and records and/or take steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified from it.

 

V. YOUR STATUTORY RIGHTS

Under the conditions set out under applicable law, (e.g., GDPR), you have the following rights: 

1. Right of access: You have the right to obtain from us confirmation as to whether or not Personal Data concerning you is being processed, and, where that is the case, to request access to the Personal Data. The access information includes – inter alia – the purposes of the processing, the categories of Personal Data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the Personal Data have been or will be disclosed. 

You have the right to obtain a copy of the Personal Data undergoing processing. For additional copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on administrative costs.

2. Right to rectification: You have the right to obtain from us the rectification of inaccurate Personal Data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you have the right to have incomplete Personal Data completed, including by means of providing a supplementary statement.

3. Right to erasure (right to be forgotten): You have the right to ask us to erase your Personal Data, in which case we have to comply.

4. Right to restriction of processing: You have the right to request the restriction of processing your Personal Data. In this case, the respective data will be marked and may only be processed by us for certain purposes.

5. Right to data portability: You have the right to receive the Personal Data concerning you which you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format and you have the right to transmit those Personal Data to another entity without hindrance from us.

6. Right to object

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your Personal Data by us and we can be required to no longer process your Personal Data. If you have a right to object and you exercise this right, your Personal Data will no longer be processed for such purposes by us. Exercising this right will not incur any costs. 

Such a right to object may not exist, in particular, if the processing of your Personal Data is necessary to take steps prior to entering into a contract or to perform a contract already concluded.

7. Right to withdraw consent: 

If you have given your consent regarding certain types of processing activities, you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal. 

Please note that the aforementioned rights might be limited under the applicable national data protection law.

In case of complaints you also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence or alleged infringement of the GDPR.

a. CONTACT US

If you wish to exercise your data subject rights or if you have any other questions concerning this Notice, please address your request to the controller (see Section I. above) or the data protection officer, who can be contacted at DPO@transcom.com

 

VI. OTHER DATA PROTECTION NOTICES

For further information on how Transcom processes your personal data in connection with Transcom’s websites or Transcom’s social media presences please refer to the relevant data protection notices, which you can find here.

 

VII. CHANGES

Please note that this Notice will be amended in case such is necessary to reflect changes in Transcom's handling of your Personal Data.